Izrada elastomernih prostirki

Izrada elastomernih prostirki protiv buke i vibracija

  • Nabavka i izrada elasomernih prostirki za sprečavanje buke i vibracija na trasama železničkih pruga puteva i na postoljima industrijskih uređaja.